[email protected] | 077-2200122

עורך דין לגביית שיק ברמת גן

מיהו זוכה בהוצאה לפועל? 

זוכה הוא מי שמחזיק בפסק דין, שיק, או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם מכוח אותו מסמך. תיקי הוצאה לפועל ניתן לפתוח על סמך פסק דין או על סמך שטר. אפשרות נוספת היא פתיחת תיק הוצאה לפועל במסגרת תביעה על סכום קצוב.

איך אוכל לגבות שטר או שיק ?

זוכה יכול לפנות אל הוצאה לפועל בגין שיק , שטר או שטר חוב שלא כובד, ללא צורך בפנייה לבית המשפט.

אם אתם מחזיקים בהמחאה או שטר, אשר זמן פירעונו חלף,  אך ההמחאה לא כובדה ולא שולמה לכם התמורה , אתם יכולים לגשת ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את השיק לביצוע כנגד האדם שחתם על השיק או על השטר וגם כנגד מי שהסב את השיק.

במקרה כזה, האדם שמחזיק בשטר או בשיק, יכול להגיש בכל לשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע שטר. סוג השטר יכול להיות שטר ביטחון, למשל בעל דירה שמבקש לממש שטר ביטחון שהעניק לה שוכר המסרב לשלם, שטר חוב, שטר חליפין או שיק. כל אלו הם שטרות והם מאפשרים לאוחז בשטר לפתוח בגינם תיק הוצאה לפועל מבלי להידרש לפסק דין של בית משפט.

איך מגישים שטר להוצאה לפועל?

רצוי לפנות לעורך דין לגביית חובות שיסייע לכם למלא טופס "בקשה לביצוע שטר" , טופס 205 – בקשה לביצוע שטרות ושיקים, בו יש למלא את הפרטים המדויקים של הזוכה והחייב, ואליו תצרפו את המסמכים הבאים:

  • שטר מקורי+העתק צילום השטר משני הצדדים (מקדימה ומאחורה) או לחילופין אישור הבנק פלט לפי חוק סליקה אלקטרונית של שיקים.
  • יפוי כח לעורך הדין המייצג
  • אישור הבנק על ניהול חשבון הזיכוי של הזוכה או עורך דינו.

אזהרה לחייב

לאחר הגשת הבקשה, לשכת ההוצאה לפועל תמציא לחייב אזהרה, הודעה לחייב לפיה הוא לא פרע את חובו לזוכה, ולכן נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. אל האזהרה,  מצורף שובר תשלום, על מנת לתת לו הזדמנות לפרוע את חובו וזאת לפני שינקטו כנגדו הליכים לגביית החוב .לחייב יש 30 ימים לעשות כן. בתקופה זו על החייב לפרוע את חובו, להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת.

אם עברו 30 הימים ממועד המסירה והחייב לא שילם את החוב, עורך הדין  יפנה ללשכת ההוצאה לפועל כדי להתחיל בנקיטת הליכים בתיק (עיקולים, הגבלות ועוד).

במסגרת זו, יכול הזוכה להטיל על החייב עיקולים על חשבונות הבנק שלו, על נכסים השייכים לו, על כספים המוחזקים בידי צדדים שלישים וכו'. בין ההליכים המבצעים שניתן לבצע לאחר פרק זמן נוסף, הגבלה על קבלת דרכון ואיסור יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת כרטיס אשראי, עיקול מיטלטלי החייב בדירתו ועוד. הליכי הוצאה לפועל מטרתם לאפשר לזוכה לקבל את כספו גם אם החייב מתנגד לשלם את החוב והכל במסגרת מה שמאפשר החוק.

הגשת התנגדות לביצוע שטר

החייב רשאי להגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר, וזאת בתוך 30 ימים. הוא יכול למשל לטעון, כי הבקשה לביצוע איננה ערוכה כדין ואינה מגלה עילה לכן יש לדחותה. במקרה שהגיש החייב התנגדות , ההליך עובר לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה ע"פ השטר, הזוכה לא יוכל לנקוט הליכים כנגד החייב, להטיל מגבלות או עיקולים עד לסיום ההליך בבית המשפט .

החייב יכול לטעון טענות שונות, כי הוא לא חתם על השיק ולא נתן הרשאה למלא את הפרטים בשיק ו/או לסחרו לצד שלישי, לא היה צד לשום עסקה, לא מסר את השיק לתובע ולא קיבל תמורה בעד השיק.

ככלל, נטל ההוכחה והשכנוע הוא על המתנגד.  על החייב להוכיח, מדוע אינו צריך לשלם תמורת השטר, וזאת בשים לב להלכה, לפיה  מי שמחזיק שטר, אוחז אותו בתום לב ובעד ערך, בהתאם לסעיף 26 לפקודת השטרות . וכן לפי סעיף 29(א) לפקודת השטרות, לפיו: "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה לו צד בעל ערך".

בהתאם לתקנה 108(ב) לתקנות ההוצאה לפועל תש"ם-1979 (להלן "תקנות ההוצאה לפועל"), וכפי שנקבע בע"א 146/85 ציון גמליאל נ' מנורה, חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מא(3) 746: " הבקשה לביצוע שטר הופכת לכתב-תביעה בסדר דין מקוצר מיד עם הגשת ההתנגדות וההתנגדות שהגיש החייב הופכת לבקשת רשות להתגונן.

לאור סעיף 81(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, "דין התנגדות לביצוע שטר כדין בקשת רשות להתגונן בתובענה בסדר דין מקוצר".

למה כדאי להגיש בקשה לביצוע שטר באמצעות עורך דין?

חובה על התובע להקפיד ולערוך את הבקשה לביצוע שטר, כך שתמלא אחר כל התנאים הדרושים, להראות את "עילת התביעה". פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין שטר נראית אומנם פעולה טכנית פשוטה ואולם מלבד החשיבות שבהקפדה על פתיחת תיק ההוצאה לפועל בהתאם להוראות, ישנה חשיבות גדולה לניהול תיק ההוצאה לפועל. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר עלול התיק להגיע לבית משפט במסגרת התנגדות לביצוע השטר. משהוגשה בקשת התנגדות, רואים את הבקשה לביצוע ואת בקשת ההתנגדות ככתבי הטענות של הצדדים. לכן, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין העוסק בייצוג זוכים בהוצאה לפועל.

בשלב של התנגדות לביצוע שטר, די אם הנתבע מראה הגנה אפשרית ואין בודקים כיצד יוכיח את הגנתו או את טיב ראיותיו. לא בוחנים  מהימנות או קביעת ממצאים ודי לנתבע להראות הגנה אפשרית ולו בדוחק כדי שבית המשפט יתיר לו להתגונן.

כל ההליך ההוצל"פ מושהה עד לבירור התביעה,  חייב שהגיש התנגדות לביצוע שטר אינו צריך להתייצב לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא התבקש לעשות כן.  אך אם ההתנגדות שלו נדחתה והבקשה לביצוע שטר לא הפכה לתביעה, החייב צריך להתייצב לחקירת יכולת או לפרוע את חובו בתוך 21 ימים מיום שנדחתה בקשת ההתנגדות שלו לביצוע שטר.

קיבלתם שיק שלא כובד? אתם אוחזים בשטר חוב שלא שולם? צרו איתנו קשר עוד היום ונסייע לכם לגבות את החוב. יש לנו ניסיון של עשרות מיליוני שקלים שגבינו עבור לקוחות שלנו.