[email protected] | 077-2200122

פירוק שיתוף במקרקעין

מה קורה כשבני זוג בעלי נכס מתגרשים? כשמתגלע סכסוך ירושה בתוך המשפחה? או אולי מדובר במקרה לפיו שני חברים משקיעים יחד ועובר ביניהם חתול שחור? או אפילו כשאחד המשקיעים בקבוצת נדל"ן מחליט שלא מתאים לו יותר? לכל אחד מהאנשים הללו שמורה הזכות לפירוק השיתוף במקרקעין, חוק המקרקעין קובע כי לכל שותף הזכות לדרוש את פירוק השיתוף במקרקעין.

כשניגשים להליך פירוק שיתוף במקרקעין, ישנן שתי אפשרויות: הראשונה, כשישנה הסכמה רחבה וכל השותפים תומכים בפירוק. אזי מדובר בהליך פשוט וזריז במסגרתו מוכר השותף הפורש את חלקו בנכס ליתר השותפים או לצד שלישי; השנייה, כאשר אין השותפים מסכימים לכך וישנו לפחות מתנגד אחד לפירוק, ישנה אפשרות להגיש תביעה לבית המשפט ולדרוש את פירוק השיתוף במקרקעין, בין אם במכירה בין השותפים עצמם, בין אם במכירת חלקו של השותף לצד שלישי ובין אם במכירת הנכס כולו לצדד שלישי. 

פירוק שיתוף במקרקעין

הליכי פירוק מקרקעין בבתי המשפט

החוק הישראלי, כברוב מדינות העולם, מאפשר לשותפים המבקשים לפרק את השותפות ביניהם לעשות זאת. הכל תחת מגבלות שונות בחוק אך לרוב, כאשר שותף יבקש לפרק את השיתוף במקרקעין, בית המשפט יאפשר זאת. בית המשפט שידון בתיק והערכאה נקבעים על פי רישום המקרקעין ואופי השותפות. כך למשל פירוק שותפות הנובע מגירושין או סכסוך ירושה יתבצע בבית המשפט לענייני משפחה, ואחרים בבית משפט השלום או המחוזי (בהתאם לשווי התביעה).

פירוק שיתוף במקרקעין – איך זה קורה?

בדומה למשפט שלמה, גם בית המשפט הישראלי יבחר בדרך כלל חלוקה פיזית של נכס המריבה בין השותפים, באם הדבר מתאפשר בהתאם לחוק העירוני ואופי הנכס וכן בהתאם לתוכנית בניין העיר במקום בו מצוי הנכס. בית המשפט הוא שיקבע באיזה אופן יחולק הנכס וכיצד יושוו החלקים. אם לא ניתן לחלק את הנכס, ימכר הנכס לצד שלישי או לאחד השותפים תוך קביעת שוויו על ידי שמאי ובמידת הצורך אף תוך מינוי כונס נכסים שיהווה "נציג בית המשפט" לצורך ביצוע המכירה וחלוקת הפדיון בין השותפים. 

מתי לא ניתן לפרק?

ישנם מקרים שבהם חתמו השותפים הסכם שיתוף המגביל את הזכות הקיימת בחוק לפירוק, הגבלה זו אינה לכל החיים והחוק קובע תקופת מקסימום למגבלה זו. כלומר, גם כאשר הצדדים הסכימו ביניהם של ניתן יהיה לפרק את השיתוף, החוק קובע כי אף אם קבעו הצדדים מגבלת לפירוק השיתוף, לאחר 3 שנים יכול בית המשפט להורות על פירוק השיתוף על אף מגבלה זו. בנוסף, אם יש לפרק את השותפות בדירה שבה מתגוררים קטינים (כפי שלא אחת קורה בקרב זוגות נשואים), החוק מורה על הסדרת מקום מגורים הולם לקטינים עוד קודם שתאושר מכירה.

איך מפרקים בפועל?

לעתים קרובות פירוק השיתוף יכול להתבצע ביעילות ובמהירות, ולאו דווקא מערב מהמורות משפטיות מרובות. אף על פי כן, מוטב להיעזר בשירותיו של עורך דין מיומן הבקיא בתחומו, על מנת למצות את זכויותיכם בנכס עד תום ולמנוע נזקים שכן מדובר בהליך משפטי לכל דבר גם אם לכאורה ההליך נראה פשוט. 

בין לקוחותינו שותפים רבים אשר ביקשו לפרק את השותפות ביניהם, בין אם מדובר בשותפים עסקיים ובין אם בבני משפחה אשר ירשו נכס במשותף וביקשו לסיים את השותפות ביניהם. ניסיון העבר לימד אותנו שבמיוחד בתיקים בהם מעורבים בני משפחה, לעיתים גולש הסכסוך אל מחוזות רחוקים. כחלק מדרך בה אנו מאמנים, אנחנו סבורים כי גם באשר נוצר סכסוך בין בני המשפחה, יש לזקק אותו לחלק המהותי של הסכסוך במטרה לסיים את הסכסוך במינימום נזקים למערכת הפנים משפחתית. כמובן שאין הדבר אומר שאנחנו סבורים כי על לקוחותינו לוותר על זכויותיהם אלא לנסות ולסיים את הסכסוך ככל שניתן בדרכי שלום. ואם דרך השלום לא מובילה לפתרון הסכסוך ברשותנו הידע והכלים לנהל את ההליך בבית המשפט בדרך הטובה ביותר עבור לקוחותינו ותוך חתירה לניצחון.