[email protected] | 077-2200122

פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים

לאחר פטירתו של אדם, הוא משאיר אחריו עיזבון – השם שניתן לכל הנכסים שהשאיר אחריו המנוח. בין אם מטלטלין ובין אם נכסי נדל"ן. אותו עיזבון, מחולק בין היורשים על פי הצוואה אותה השאיר המנוח או על פי צו ירושה (על פי הוראות חוק הירושה). פעמים רבות, בשל העובדה שהחלוקה נקבעה על ידי המוריש או על ידי החוק, עלולות להתעורר מחלוקות וחוסר הסכמות בנוגע לשימוש הנכון בנכסים אותם השאיר להם המנוח. הדבר שכיח במיוחד, כשמדובר באחים היורשים את עזבון הוריהם. אחת הדרכים לפתרון הסכסוך בין השותפים היורשים הינה פירוק שיתוף במקרקעין המשותפים. 

מהם מקרקעין?

מקרקעין הם כהגדרת החוק: קרקע וכל הבנוי והנטוע עליה וכל המחובר אליה חיבור של קבע. משמע, כל מה שמצוי על הקרקע. בשפה הארמית מוגדרים מקרקעין כ – נכסי דלא ניידי, או בראשי תיבות, נדל"ן. מדובר למעשה בנכסים שאינם מיטלטלין – כל הדברים המחוברים אל הקרקע ולא ניתנים להזזה ממקום למקום, כולל הקרקע עצמה. כך למשל, מגרשים, קרקעות, בתים, מחסנים, חנויות, בניינים וכו' – מהווים מקרקעין. סביב ההגדרה של מקרקעין, נוצרו חוקים ותקנות שונים המסדירים את האופן בו ניתן להשתמש במקרקעין, כאשר המרכזי מבניהם היא חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969. בין היתר, מגדירים הכללים הנוגעים למקרקעין את זכות הבעלות עליהם – היכולת להחליט כיצד להשתמש ומה לעשות במקרקעין, כולל השימוש בהם למטרות עסקיות.

פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים

שיתוף במקרקעין בין יורשים

כאמור, מי שמחליט מה לעשות עם נכסי העיזבון, זה המוריש ככל שהוא קבע זאת מראש בצוואתו. במקרה ולא נכתבה צוואה, מחולק העיזבון על פי הוראות חוק הירושה בין היורשים. לכן, לעיתים קרובות היורשים מקבלים בירושה זכות שווה באותו נכס מקרקעין, בשותפות במידה וישנם מספר יורשים של אותו נכס. כך יוצא שהשותפות בנכס נכפית עליהם  גם אם אינם רוצים בשותפות עליו ואינם מסכימים על אופן השימוש הנכון באותו נכס. החוק קובע, כי לא ניתן לחייב אנשים להיות חלק משותפות בה הם לא רוצים – ולכן, ברגע שאחד השותפים אינו רוצה להיות שותף של האחר, יש לו זכות לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים. חוק המקרקעין מגדיר את האפשרות של כל אחד מהשותפים לבקש את פירוק השותפות בנכס. 

כיצד מתבצע פירוק השיתוף במקרקעין בין יורשים?

ישנם מספר סוגים של פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים:

פירוק פיזי – מדובר בחלוקה ממשית של הנכס בין השותפים. במסגרת השותפות, לשותפים הייתה בעלות וזכות שווה ומשותפת על הנכס. לכן, מבצעים פירוק שיתוף במקרקעין באמצעות חלוקה בעין – כל אחד מקבל חלק אחר של הנכס המקורי, וכעת הוא הבעלים הבלעדי והיחיד שיכול להחליט מה יעשה עם חלקו בנכס. עם זאת, יש מקרים בהם החוק או אופי הנכס אינם מאפשרים זאת. חלוקה בעין כפופה לאפשרות הפיזית והחוקית (תכנונית) לחלוקת הנכס בין היורשים. 

מכירה של המקרקעין לצד שלישי באמצעות כונס נכסים – כאשר הנכס איננו ניתן לפירוק, למשל כשמדובר בדירה או במגרש בו זכויות הבניה לא מאפשרות חלוקה, נאלצים היורשים להסתפק בערכו הכלכלי של חלקם בנכס – מוכרים את הנכס לצד שלישי, וכל אחד מקבל את חלקו השווה מכספי המכירה.

ירשתם נכס מקרקעין יחד עם שותפים אחרים, ואינכם מעוניינים להחזיק בו בשותפות? עומדים לרשת נכס שאתם רוצים למכור? אתם חלק משותפות בה אינכם יכולים להסכים על הדרך הנכונה להשתמש בנכס בו אתם שותפים? פנו אלינו עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי בתחום פירוק השיתוף. צרו איתנו קשר עוד היום!