[email protected] | 077-2200122

עורך דין לגביית פסק דין בהוצאה לפועל

לאחר תקופה ממושכת של הליכים משפטיים ומאמץ שהשקעתם, ניתן לטובתכם פסק דין.  פסק הדין קובע כי אתם זכאים לסכום כסף ואולי אם נפסקו לטובתכם הוצאות. בין אם סכום קטן או גדול, תרצו לגבות אותו.

אתם מלאים בתקווה שהנתבע ישלם את הפיצויים שנפסקו. אך מה קורה אם נפסקו לזכותכם מיליוני שקלים ולנתבע יש רק 50,000  ש"ח בחשבון הבנק? האם  הנתבע פשוט יעביר את כל תחולת חשבון הבנק שלו? מה קורה כאשר אין נכסים על שמו של החייב?

בשלב זה מומלץ לכם לפנות לעורך דין המתמחה בייצוג זוכים בהוצאה לפועל.

איך גובים פסק דין

אלא שאז מתרחשת תפנית בעלילה,  החייב לא משלם את החוב, על אף שיש לכם פסק דין ביד המחייב אותו, מה  עושים כשהנתבע לא משלם את פסק הדין?

חלק מהאנשים האחראים אכן משלמים את חובותיהם באופן מיידי, חלק זקוקים לתמריץ כדי לעמוד בהתחייבויותיהם. במקרים מסוימים, התובע עשוי לבקש מבית המשפט להתערב ולנקוט צעדים נוספים על מנת לקבל את הכסף המגיע לו. הוא נאלץ לבקש לממש את פסק דין.

בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 גביית חובות הוא תהליך ארוך ומייגע, הדרך הבטוחה ביותר היא להיעזר בעורך דין המתמחה בגביית חובות שיעניק לכם את הטיפול המשפטי המתאים על מנת  לגבות את החוב. את פסק הדין אפשר להגיש לביצוע בהוצאה לפועל. על מנת לפתוח את תיק ההוצאה לפועל תיצטרכו לשאת באגרה. אולם עם תום ההליך, היא וגם שכר הטרחה שיתווסף לתיק יוטלו על החייב. בנוסף, יחוייב החייב בריבית בגין התקופה בה לא שילם את פסק הדין.  לכן חשוב לא להתייאש ולא לוותר על הזכויות שלכם.

עורך הדין יגיש בקשה לביצוע פסק-הדין, ויפתח עבורכם את תיק ההוצאה לפועל. לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל לביצוע פסק דין, ימציא עורך הדין באמצעות שליח אזהרה לחייב, כלומר החייב יקבל  אזהרה בטרם נקיטת אמצעי גביה. אם לא יפעל כפי שנדרש באזהרה, יוכל הזוכה לפועל בהליכים מבצעיים כנגד החייב. בהמשך יהיה אפשר אף להטיל עליו מגבלות שונות במסגרת ההוצאה לפועל. כמו כן, יתכן ורשם ההוצאה לפועל יכריז עליו כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או לטעון טענת "פרעתי".

טענת פרעתי הינה אחת הטענות היחידות שיכול החייב לטעון בהוצאה לפועל בתיק גביית פסק דין. החייב יכול לטעון כי פרע את החוב שנפסק בפסק הדין. על מנת לטעון טענת פרעתי על החייב להציג אישורים כי פרע את חובו לאחר מתן פסק הדין. את בקשתו עליו לתמוך בתצהיר והוא ייחקר על בקשתו בפני רשם ההוצאה לפועל.

אם בכוונת החייב לערער על פסק הדין, הוא יוכל להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים. לחילופין, יוכל לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין. רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמידה והחייב מתעלם או לא משלם , ניתן להתחיל בהליכים מבצעיים נגד החייב, הליכים שמשמעותם הפעלת לחץ על החייב לשלם חובותיו.   לדוגמא על-ידי נקיטת הליכים כגון: הגבלות על החייב, עיקולים וכיו"ב.

מתי ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק הדין?

 ככל שלא נקבע מועד לקיום פסק הדין, ניתן לפתוח את תיק ההוצאה לפועל 30 ימים לאחר מתן פסק הדין. אם צוין בפסק הדין תאריך לתשלום, ניתן לפתוח תיק הוצל"פ, לאחר שחלף תאריך זה והחוב טרם שולם.

כאשר פסק הדין ניתן בהיעדר החייב ונקבע, כי על התובע להמציא לידי הנתבע את פסק הדין ניתן לפתוח את תיק ההוצאה לפועל  30 יום מרגע מסירת פסק הדין לידי החייב או עורך הדין שלו. במקרים כאלה, ידרש הזוכה לצרף את אישור המסירה לבקשה לביצוע פסק הדין.

יש לוודא, כי בקשת הביצוע תוגש בחלוף 30 יום ממתן פסק הדין או מיום המצאתו לנתבע, אם כך חויב בפסק הדין. אם צוין מועד אחר, יש להגיש את הבקשה רק לאחר מכן.

מה צריך לצרף לבקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל?

  • טופס 206 – בקשה לביצוע פסק דין כספי.
  • יש לצרף את פסק הדין המקורי או העתק נאמן למקור הכולל את מספרי הזהות של הצדדים, מאושר וחתום על ידי מזכירות בית המשפט או מסמך מתוך תיק בית המשפט, עם המספר המזהה של הנתבע.
  • אישור ניהול חשבון/צילום שיק של החשבון אליו יכנסו הכספים שיגבו
  • ייפוי כוח – לפיו הזוכה מיוצג על ידי עורך דין
  • אישור מסירת פסק הדין – במידה והזוכה נדרש לכך

קיבלתם פסק דין והחייב מסרב לשלם את פסק הדין? פנו עוד היום אלינו. ישנם מקרים בהם אנחנו יכולים להציע את שירותינו בשיטת "לא גבינו לא שילמת". צרו קשר עוד היום לפרטים נוספים.