[email protected] | 077-2200122

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

מה זו תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין?

זכות הקניין היא זכות יסוד חשובה ומרכזית אשר עוגנה בחוק יסוד "כבוד האדם וחירותו". בנסיבות שונות נראה מצבים בהם לנכס אחד ישנם מס' בעלים (ירושה, נישואין, רכישה משותפת על ידי שותפים עסקיים להוזלת עלויות וכד').

במקרים מסוג זה עלולה להגרם פגיעה בזכויותיהם של חלק מהשותפים במידה וישנה אי הסכמה בין השותפים.

וזאת, מאחר ומרחב הבחירה וקבלת ההחלטות אינם אוטונומיים כמו בבעלות של בעלים יחיד.

לאור זאת, ועל אף שבמקרים רבים השותפות היא מוצלחת ומעצימה, מבקשים לצמצם את הפגיעה האפשרית ולשמור ככל האפשר על זכותו הקניינית של כל אחד מן השותפים, ולכן חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 בסעיף 37 קובע מפורשות כי: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף" לכל שותף הזכות לפרק את השיתוף במקרקעין.

זכות זו עומדת לכל שותף, בכל עת.  יש להדגיש כי חוק המקרקעין מאפשר לשותפים לקבוע מגבלה על פירוק השיתוף כך שמגבלה שכזו תוכל להקבע לכל היותר ל-5 שנים.

על אף האמור, ככל ויבקש צד לפרק את השיתוף, יוכל הוא לבקש מבית המשפט את פירוק השיתוף אף לאחר 3 שנים במקרים בהם יראה לבית המשפט הדבר צודק. 

אין קשר בין גודל החלק בשותפות לבין היכולת לתבוע, כלומר גם מי שהוא שותף מזערי בעל זכויות מועטות בנכס יכול לדרוש את הפירוק. 

כיוון שמדובר בזכות חוקית בסיסית, הזכות לתבוע פירוק היא מוחלטת ולא נמצאו לה סייגים, מלבד דרישת הסף של התנהגות בתום לב. 

תביעת פירוק מקרקעין

כיצד מתבצע פירוק שיתוף במקרקעין?

במידה וכל השותפים מסכימים לפירוק, ההליך הוא מהיר וקצר – השותף המעוניין לצאת ימכור את חלקו לאחרים או לצד שלישי ובזאת יושלם הפירוק. 

אם אין הסכמה בין השותפים בנכס על פירוק השיתוף, השותף המעוניין בו יגיש תביעה לפירוק שותפות.

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין תוגש בביהמ"ש השלום או המחוזי, זאת בהתאם לשווי הנכס המדובר ולסוג המרשם בו הוא מוזכר.

במידה ומדובר בשיתוף בין בני משפחה הדיון ינוהל בכל מקרה בביהמ"ש לענייני משפחה בלי קשר לשוויו או לסוגו.

אופי פירוק השיתוף במקרקעין

ביהמ"ש יחליט על אופי הפירוק בהתאם לנסיבות, הרציונל המנחה בבחירת הדרך הוא השגת התוצאה היעילה והצודקת ביותר בנסיבות העניין –

 אם ישנו הסכם פירוק עליו חתמו השותפים החלוקה תתבצע על פיו.

בהיעדר הסכם כזה ברירת המחדל תהיה "חלוקה בעין", כלומר פיצול של המקרקעין לחלקים בהתאם למס' השותפים.

חלוקה בדרך זו היא אפשרית רק אם היא הולמת את אופי הנכס ומתיישבת עם חוקי התכנון והבנייה.

אם החלוקה בעין לא יוצרת צדק מוחלט, ניתן במקרה הצורך להוסיף דרישה לתשלומי איזון שישלימו את החסר. 

במידה והחלוקה בעין אינה אפשרית ביהמ"ש ידרוש את מכירת הנכס כולו לצד שלישי, ואת התמורה הכספית יחלקו בין השותפים, כל אחד בהתאם לחלקו בנכס.

לעיתים, ימנה בית המשפט כונס נכסים לפירוק השיתוף, אפשר וכונס הנכסים יהיה אחד (או יותר) מעורכי הדין המייצגים בעלים ואפשר כי בית המשפט ימנה כונס נכסים חיצוני לצורך ביצוע פירוק השיתוף. 

הזכות לבחור את מתכונת הפירוק אינה נתונה לתובע כיוון שלא רוצים לתת לשותף כוח רב מידי לפגוע בזכויות השותפים האחרים מבלי שזכותו שלו תיפגע.

כפי שהראינו, הליך פירוק שותפות הוא מורכב והוא מכיל פרטים רבים שיש לתת עליהם את הדעת.

במידה ואתם עומדים בפני תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין ואתם מחפשים עורך דין מקרקעין מומלץאנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ואנו נעניק לכם את הסיוע המשפטי המקצועי והמתאים ביותר עבורכם.

יחד נשלים את ההליך במהירות ובבטחה תוך שמירה מקסימלית על זכויותיכם.